Corona-råd: Samarbeid og finn løsninger!

- Gå i dialog med dine forretningspartnere, samarbeid og vær løsningsorientert! Nå er situasjonen så vanskelig for alle parter i bransjen at det eneste vi kan gjøre er å samarbeide om å finne fornuftige løsninger.

Publisert

Bransjedirektør for faghandel i Virke, Bror William Stende, maner til samarbeid og dialog i den spesielle situasjonen som corona-pandmien har skapt. Han får stadig meldinger om sko- og klesbutikker som stenger, permitterer ansatte og iverksetter full ordre- og leveransestopp. Noe som vil være en juridisk nøtt å knekke i ettertid. Stende er sterkt i tvil om at korona-pandemien er grunn til å påberope seg en force majeur-situasjon og kansellere ordre hvis ikke myndighetene pålegger virksomheten å stenge. Derfor maner han til fornuft og dialog: - Snakk med leverandørene og forsøk å finne løsninger. Husk at du trenger gode leverandører når situasjonen normaliseres, sier han.

Bror William Stende

Hold hodet kaldt

Han får medhold av en veteranene i bransjen, agent Harald Dahlstrøm.

- Det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å unngå fullstendig kaos i denne spesielle situasjonen. Nå må vi holde hodet kaldt og forsøke å finne løsninger sammen, ikke bare stille krav til hverandre. Jeg er sikker på at alle er innstilt på å finne levelige løsninger. Butikkeiere som ønsker utsettelse på leveringer eller betalinger må ta kontakt direkte med hovedmannen, ikke med agentene. Som agent har man ingen muligheter til å iverksette tiltak, men selvsagt må vi stille opp og forsøke å hjelpe kundene med å finne de beste løsninger med hovedmannen, sier Dahlstrøm.

Virke har opprettet en egen side med de mest aktuelle spørsmål og svar om konsekvenser av korona-utbruddet. Les mer på www.virke.no.

Her er noen av de mest stilte spørsmålene med Virkes svar:

Om bestilte varer og levering:

- Er koronautbruddet en force majeure-hendelse som gir rett til å avslutte avtalen?

- De nærmere rammene rundt force majeure og konsekvensene av force majeure kan være regulert i avtale mellom partene. I mangel av slik avtale reguleres situasjonen av bakgrunnsretten.

Coronaviruset og spredningen av dette vil i seg selv ikke utgjøre en force majeure-hendelse. Hvorvidt man står overfor en force majeure-hendelse, avhenger av hvilke virkninger den pågående situasjonen har på den kontrakten som er inngått.

Som hovedregel vil det neppe foreligge force majeure der en av kontraktspartene frivillig ønsker å avslutte kontrakten uten at dette har grunnlag i myndighetspålegg, eksempelvis fordi kunden er bekymret for smittefare eller har innført interne reise- og møterestriksjoner. Partene må i slike tilfeller forholde seg til de avbestillingsregler som kontrakten regulerer.

Ved inngåelse av nye kontrakter, hvor utbruddet av coronaviruset og dets mulige konsekvenser er kjent, vil en force majeure regulering neppe frita fra ansvar. Dette betyr at partene i nye kontrakter særskilt må adressere dette.

Om leieforhold:

- Kan leietaker fritas fra å betale leie hvis myndighetene har gitt pålegg om å stenge virksomheten?

- Om myndighetene fatter pålegg om stenging kan leietakers forpliktelser til å betale leie mv. falle bort eller reduseres så lenge påbudet om stenging varer. Det er viktig at leietaker kommer i dialog med utleier om disse forholdene skulle bli aktuelle, slik at man kan finne en løsning som ivaretar begge parters interesser.

- Leietaker har ikke fått pålegg om å stenge, men ønsker å stenge likevel for å spare kostnader. Er det grunn til fritak av leie?

- Dersom leietaker ikke har fått pålegg om å stenge sin virksomhet av myndighetene, men ønsker å stenge for å kutte kostnader eller av andre grunner, foreligger det i utgangspunktet ikke i en force majeur-situasjon. Likevel ser vi at forholdene nå er såpass ekstraordinære og situasjonen endrer seg svært raskt. Av ulike årsaker vil det derfor muligens raskt bli behov for at flere virksomheter ser seg nødt til å holde stengt. Rent juridisk vil dette kunne åpne for konkrete vurderinger, som også vil kunne gi leietaker grunnlag for leiefritak.

- Har leietaker som må stenge fordi ansatte er syke eller er i karantene krav på fritak av eie?

- Dersom leietaker kommer i en situasjon der det ikke er mulig å bemanne opp virksomheten på grunn av sykdom og/eller karantene, vil det etter vår oppfatning i utgangspunktet være en force majeur-situasjon. Spesielt gjelder dette i bransjer som krever særskilt kompetanse og hvor det vil være vanskelig å få på plass vikarer for å overvinne bemanningssituasjonen, for eksempel optikere e.l. Leietaker vil i så fall, etter en konkret vurdering, ha krav på leiefritak i perioden hvor stenging er påkrevd.

- Har leietaker rett til å få redusert sin leie om kundetilfanget svikter på grunn av corona-epidemien?

- Når myndighetene anmoder folk om å holde seg hjemme vil det innebære en dramatisk omsetningssvikt for mange virksomheter og leietakere. Det vil imidlertid per i dag kunne være vanskelig å nå frem med at dette er en force majeure situasjon som fritar for forpliktelsene etter leiekontrakten, så lenge det ikke foreligger et pålegg om stenging fra myndighetene. Her må det foretas en konkret vurdering sett hen til utviklingen i samfunnet mv. Det er viktig å komme i dialog med utleier om dette tidlig, slik at partene sammen kan ta de nødvendige grep.

Om permittering:

Som en del av myndighetenes tiltakspakke er reglene for permittering endret. Arbeidsgiver har to dagers meldingsfrist mot normalt 14 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

- Hvem kan permitteres?

- Alle ansatte i et arbeidsforhold med en fast arbeidstid/stillingsstørrelse kan permitteres. Både fast og midlertidig ansatte, både heltidsansatte og deltidsansatte. Tilkallingshjelper/ekstravakter har ikke en arbeidsavtale som gir dem rett på arbeid, og det er derfor heller ikke nødvendig å gå til permittering av disse.

- Kan permittering forlenges?

- En permittering som er startet forlenges innenfor den tillatte permitteringsperioden på 26 uker. Ved forlengelse av permittering bør du sende ut et nytt varsel.

Powered by Labrador CMS