Omsetningstallene for kjøpesentrene påvirkes av at flere sentre, som Amfi Moa, var under ombygging i 2018

Svak økning for kjøpesentrene i 2018

Kjøpesentrene som inngår i kjøpesenterindeksen økte omsetningen med 1,3 prosent til nærmere 157 milliarder kroner i 2018. Korrigert for ut- og ombygginger økte omsetningen med 0,8 prosent. I kles-, sko- og veskebu­tikkene gikk omsetningen ned med 2,8 prosent, ifølge tall fra Virke og Kvarud Analyse.

Publisert

Etter nullvekst i tredje kvartal økte omsetningen med 1,0 prosent i fjerde kvartal. Økningen i dette kvartalet skyldes bl.a. en ekstra hand­ledag i oktober. Korrigert for ferdigstilte og pågående prosjekter var veksten i fjerde kvartal 0,4 prosent.

Mange årsaker

Den beskjedne veksten i 2018 ble påvirket av en rekke faktorer. Flere kjøpesentre enn normalt var i en om- og utbyggingsfase. Mange kjø­pesentre ble berørt av at flere større butikkjeder gikk konkurs. Nett-og grensehandel økte og nordmenn handlet stadig mer på feriereiser til utlandet. Prisene gikk ned i flere bransjer. Ikke minst i kles- og sko­butikkene som står for en betydelig andel av omsetningen i kjøpesen­trene. Forbruket vris gradvis fra varer til tjenester. Meste­parten av lønnsøkningen ble spist opp av økte strømpriser. Renten ble satt opp for første gang på syv år og befolkningsveksten er lavere enn tidligere. Forbrukernes tro på fremtiden er noe svekket og internasjo­nal uro skaper usikkerhet om økonomisk utvikling i Norge.

En del av disse faktorene påvirker detaljhandelen generelt. Noen ram­mer kjøpesentrene spesielt eller mer enn detaljhandelen generelt. Og noen faktorer har bidratt til at den forventede veksten i andre halvår 2018 uteble. I kjøpesentrene økte omsetningen med 0,5 prosent i an­dre halvår mot 1,9 prosent i første halvår i 2018.

Vekst i 12 fylker

Omsetningen i kjøpesentrene i 2018 økte i 12 av landets 18 fylker. Best utvikling var det i Oslo, der kjøpesentrene økte omsetningen med 2,8 prosent. I Troms og Akershus gikk omsetningen opp med 2,5 og 2,4 prosent, mens kjøpesentrene i Rogaland og Trøndelag om­satte for 1,9 og 1,8 prosent mer enn i 2017. I Sogn og Fjordane og Finnmark var omsetningen i 2018 henholdsvis 1,7 og 1,5 prosent høy­ere enn i 2017, mens den var 1,2 prosent høyere i Hordaland. I både Østfold og Telemark økte omsetningen med 0,6 prosent, mens den var 0,1 og 0,01 prosent høyere i Nordland og Hedmark. I Møre og Romsdal og Vest-Agder gikk omsetningen i 2018 ned med 0,1 og 0,2 prosent, mens den gikk ned med 0,7 og 1,6 prosent i Buskerud og Oppland og med 1,8 og 2,7 prosent i Aust-Agder og Vestfold.

Servering økte mest

Kjøpesentrenes serveringssteder økte omsetningen med 5,7 prosent i 2018. Flere serveringssteder og økte priser driver veksten i denne bransjen. Serveringsstedene økte omsetningen i 14 av landets 18 fyl­ker. Butikkene innen hus og hjem økte omsetningen med 3,4 prosent til tross for at antall butikker gikk ned med 1,8 prosent. Omsetnin­gen har hatt en positiv utvikling i 11 av landets fylker. Omsetningen i spesialbutikker økte med 2 prosent. Også her var det en liten (-0,3%) avskalling av butikker. I denne bransjen gikk omsetningen ned i bare tre fylker. Økte priser bidro til at butikkene innen mat og drikke økte omsetningen med 1,3 prosent i 2018. Utviklingen var svært forskjellig fra fylke til fylke og kjøpesentrene i hele 10 fylker opplevde at omset­ningen gikk ned, mye pga. at enkelte dagligvarebutikker har vært ute av drift i enkelte perioder. Omsetningen innen service og tjenesteyt­ing gikk ned med 0,6 prosent til tross for at denne bransjekategorien hadde en virksomhetstilvekst på 3,4 prosent. I kles-, sko- og veskebu­tikkene gikk omsetningen ned med 2,8 prosent. Nedgangen skyldes reduserte priser samt en nettoavgang av butikker på 3,0 prosent. Om­setningen falt i alle fylker unntatt Finnmark.

18,7 prosent klær, sko og vesker

På årsbasis sto butikkene innen mat og drikke for 28,4 prosent av kjøpe­sentrenes samlede omsetning, mens deres andel av kjøpesentrenes to­tale antall virksomheter bare var på 8,4 prosent. Spesialbutikkene og kles-, sko- og veskebutikkene tok hånd om 24,3 og 18,5 prosent, mens kjøpesentrenes kunder la igjen henholdsvis 16,8 og 6,7 prosent av det de brukte på kjøpesentrene i 2018 i kjøpesentrenes butikker innen hus og hjem og i serveringsstedene. Virksomhetene innen service og tjenesteyting sto for 3,2 prosent av kjøpesentrenes totale omsetning.

OMSETNINGSENDRING PER BRANSJE

Bransje Ukorrigert Korrigert for areal

Mat og drikke 1,3% 1,0%

Klær, sko, reiseeffekter -2,8% -3,0%

Spesialbutikker 2,0% 1,3%

Hus og hjem 3,4% 2,5%

Service og tjenesteyting - 0,6% -0,7%

Servering 5,9% 5,3%

Annen detaljhandel -2,5% -3,1%

Annen virksomhet -1,6% -1,7%

Totalt 1,3% 0,8%

BRANSJEFORDELING

Mat og drikke 28,4%

Spesialbutikker 24,3%

Klær, sko, reiseeffekter 18,7%

Hus og hjem 17,3%

Service og tjenesteyting 3,2%

Servering 6,8%

Annen detaljhandel 0,7%

Annen virksomhet 0,6%

Powered by Labrador CMS